ผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์จากใบและลำต้นของดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร พรมดี, เกศกนก กอชาลี, ประภัสสร วันดอนแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, สมใจ จิตสิริไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์จากใบและลำต้นของดาวเรือง 2 ชนิด ได้แก่ ดาวเรืองพันธุ์ตราบ้าน และดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชใบแคบ ได้แก่ หญ้าปากควายและหญ้าตีนตุ๊กแก และพืชปลูก ได้แก่ ข้าวและผักกวางตุ้ง โดยการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยสารสกัดที่ระดับแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 2.5, 5.0 ,10.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ บันทึกผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์จากดาวเรือง โดยเปรียบเทียบกับสารกำจัดวัชพืชpendimethalin และน้ำเป็นชุดควบคุม วัดความยาวรากและลำต้นของพืชทดสอบหลังจากพ่นสารสกัดจากดาวเรือง 7 วัน