เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภิตา มาพบ, พชรภรณ์ สมัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ประดิษฐ์เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับมวลของข้าวสารที่คัดแยกได้ 3) หาความเร็วรอบที่จะได้ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวสารเกรด A เฉลี่ยสูงสุด 4) สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบ

การศึกษาเริ่มตั้งแต่การวางแผน การศึกษาเอกสาร การออกแบบ การประดิษฐ์ การทดสอบ และ การเผยแพร่ ขั้นการทดสอบได้ดำเนินการคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารหอมมะลิพันธุ์ กข15 มวล 5 กิโลกรัม ในเวลา 1 นาที ที่ความเร็วรอบ เท่ากับ 975 1,275 และ 1,425 รอบต่อนาที ตามลำดับ วัดมวลของข้าวสารที่คัดแยกได้ และหาประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดข้าวสารเกรด A และนำเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบไปให้เกษตรกร จำนวน 100 ราย ทดลองใช้งาน แล้วสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รูปแบบ การออกแบบระบบการทำงาน ขนาดและน้ำหนัก ประโยชน์ และความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( )

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ทีมผู้พัฒนาสามารถประดิษฐ์เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสารแบบปรับความเร็วรอบได้

  2. มวลของข้าวสารที่คัดแยกได้แปรผันตรงกับความเร็วรอบ ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นมวลของข้าวสารที่คัดแยกได้จะเพิ่มขึ้น ความเร็วรอบ 1,425 รอบต่อนาที มวลของข้าวสารหอมมะลิพันธุ์ กข15 ที่คัดแยกได้ในเวลา 1 นาที เฉลี่ยเท่ากับ 1,723.35 กรัม ซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือความเร็วรอบ 1,275 และ 975 รอบต่อนาที มีมวลข้าวสารเฉลี่ยเท่ากับ 1,340.50 และ 583.56 กรัม ตามลำดับ

  3. ความเร็วรอบ 1,275 รอบต่อนาที ได้ประสิทธิภาพการคัดแยกข้าวสารเกรด A เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 94.56% รองลงมาคือ ความเร็วรอบ 1,425 และ 975 รอบต่อนาที ซึ่งเท่ากับ 90.77% และ 87.15% ตามลำดับ