การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของไข่ผำที่เพาะในน้ำธรรมชาติกับน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณี โสดาจันทร์, ชิดชนก จันทร์แดง, บารมี มัสมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, รัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของไข่น้ำที่เพาะในน้ำธรรมชาติกับน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำธรรมชาติกับน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหารและเพื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำธรรมชาติกับน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร มีกระบวนการทดลองตามลำดับ ดังนี้ 1) จัดทำโรงเรือนและเตรียมตัวอย่างการเพาะเลี้ยงไข่น้ำด้วยภาชนะเพาะเลี้ยงไข่น้ำผสมสูตรอาหารต่อน้ำ 10 ลิตร จำนวน 4 ตัวอย่าง 2) การศึกษาการเจริญเติบโตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำธรรมชาติกับน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร โดยการเก็บข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในน้ำที่เพาะเลี้ยงไข่น้ำ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าความเค็มของน้ำ ค่าพีเอช (pH) ปริมาณน้ำหนักสดของไข่น้ำ และอุณหภูมิของน้ำ 3) การตรวจสอบปริมาณโปรตีนของไข่น้ำจากการเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค Combustion

การทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำธรรมชาติ (ภาชนะD) ที่เพาะเลี้ยงในน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร N-P-K (15-15-15) (ภาชนะA) ที่เพาะเลี้ยงในน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร N-P-K (46-0-0) (ภาชนะB) และที่เพาะเลี้ยงในน้ำประปาที่ไม่ผสมสูตรอาหาร(ภาชนะC) มีอัตราการเจริญเติบโตคิดเป็นร้อยละ 187.5, 112.5, 75, และ 62.5 ของปริมาณน้ำหนักเริ่มต้น ตามลำดับ การเจริญเติบโตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำธรรมชาติมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเพาะเลี้ยงในน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหารและไม่ผสมสูตรอาหารและการเจริญเติบโตของไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงในน้ำประปาที่ผสมสูตรอาหาร N-P-K (15-15-15) ไข่น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ดี