การวิเคราะห์รูปร่างและการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธีร์ อโณทัยไพบูลย, กษิดิส ศรีทองสุข, ศศินันท์ กีระติจีระนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพล สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น ทำให้การออกกำลังกายได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่ข้อมูลจาก IPSOS บริษัทวิจัยตลาดโลก ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่ได้ออกกำลังกาย มาจากไม่มีเวลาออกกำลังกายประมาณ 37% ของคนใน 29 ประเทศตามการสำรวจ

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำซอฟต์แวร์ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เพื่อผู้ใช้จะสามารถออกกำลังกายสถานที่ไหน เวลาใดตามความสะดวกของผู้ใช้ โดยซอฟแวร์จะเปรียบเทียบและให้คะแนนท่าทางการออกกำลังกายของผู้ใช้งานกับท่าที่ถูกต้องตามผู้ที่สอน เพื่อการออกกำลังกายจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด