การวิเคราะห์เชิงวิวัฒนาการและโครงสร้างของเอนไซม์ GH116 จากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันนภัส ฉ่ำตะคุ, อภิญญา เพ็ชรใต้, ธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร ศรีเด่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกลโคไซด์ไฮโดรเลส 116 (Glycoside Hydrolase 116, GH116) เป็นเอนไซม์ที่ถูกค้นพบใน ไฮเปอร์นเทอร์โมฟิลิกอาร์เคออน (hyperthermophilic archeon) ที่มีชื่อว่า Sulfolobus solfataricus โดย ผ่านการถอดรหัสจากยีน SSO1353 โดยทั่วไปแล้ว เอนไซม์ใน family glycoside hydrolase (GH) ทําหน้าที่ ในการเร่งปฏิกิริยา hydrolysis ของพันธะ glycosidic bond จากการศึกษาเอนไซม์ GH116 โดย Cobucci- Ponzano และคณะ ในปี 2010 พบว่า GH116 มีโฮโมโลกัสยีน (homologous genes) แบบไม่จําเพาะ เจาะจงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบคทีเรีย อาร์เคียและยูคาร์ยา ซึ่งลําดับโปรตีนของเอนไซม1 GH116 มีความ ใกล้เคียงกันอย่างมากกับเอนไซม์ non-lysosomal bile acid beta-glucosidase GBA2 (Sansenya et al. 2014) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสลายไกลโคสฟิงโกลิพิดบนเยื่อหุ้มเซลล์ของกอลจิบอดี (Charoenwattanasatien et al. 2016)

โครงงานนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ GH116 ในพืชต้นแบบ Arabidopsis thaliana โดยใช้การจําลองโครงสร้างของเอนไซม์จากลําดับโปรตีน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เอนไซม์ GH116 ในพืชต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น มนุษย์ แบคทีเรียและอาร์เคีย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทาง วิวัฒนาการและความแตกต่างของกลไกการทํางานของเอนไซม1 GH116 ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด