การยกระดับไข่น้ำด้วยการพัฒนาสูตรปุ๋ยและเครื่องควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีธาร ประทุมถิ่น, สุปรียา โรจนพิพัฒน์พงศ์, กรรนญพรรธ ยาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารักษ์ ธีรอำพน, มนรวัส เอี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยกระดับไข่น้ำสู่การเป็น superfood ด้วยการคิดค้นสูตรปุ๋ยเพื่อให้ได้โปรตีนสูงสุด และการสร้างเครื่องช่วยควบคุมปัจจัยกายภาพต่างๆ ของไข่น้ำ