การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตแผ่นฝ้าเพดานผสมแกลบที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ กาบกลาง, ชุติเทพ พรมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝ้าเพดานบ้าน เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้บ้านสวย สมบูรณ์แบบ โดยนอกจากจะเป็นเกราะกำบังความร้อนจากพื้นใต้หลังคาแล้ว ยังช่วยเก็บงานโครงสร้างให้เป็นระเบียบ โดนฝาเพดานมักนิยมทำมาจากไม้ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่เน้นความสวยงามโดยเฉพาะ แผ่นยิปซัม ซึ่งสามารถฉาบรอยต่อที่เรียบเนียน และไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีทั้งรูปแบบไม้เทียมและแบบแผ่น ปัจจุบันวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมีปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางเกษตรกรรมโดยตรง และจากอุสาหกรรมเกษตรต่างๆ ในแต่ละปีในประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกรรมประมาณ 43 ล้านต้นต่อปี คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาฝ้าเพดานผสมแกลบที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน โดยออกแบบอัตราส่วนยิปซัมปลาสเตอร์: แกลบ: โซเดียมซิลิเกต: น้ำประปา จำนวน 5 อัตราส่วน ได้แก่ 1: 0: 1: 0.03, 1: 100: 1: 0.03, 1: 150: 1: 0.03, 1: 200: 1: 0.03, 1: 250: 1: 0.03 และ 1: 300: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำฝ้าเพดานมาตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก. ได้แก่ แรงกดแตก.แรงต้านทานการดึงตะป การแอ่นตัว การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น สัมประสิทธิ์การนำความร้อน