การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตพลาสติกร่วมกับแก้ว เสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนไฟเบอร์กลาส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัช วงค์สูง, สุรสีห์ ศรีรุ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฟเบอร์กลาส เป็นวัสดุที่คอมโพสิตระหว่างเมทริกซ์เทอร์โมเซตติงพลาสติกและเส้นใยแก้ว ที่ผลิตขึ้นจากทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า และเติมสารเติมแต่งอื่น ๆ ซึ่งการใช้งานไฟเบอร์กลาสนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพลาสติกและเส้นใยแก้ว ผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาและศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตพลาสติกร่วมกับแก้ว เสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว เพื่อนำมาใช้ทดแทนไฟเบอร์กลาส โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่างพลาสติกร่าวกับแก้ว (เมทริกซ์) ต่อ เส้นใยมะพร้าว ที่อัตราส่วน 100:0 ,80:20 ,60:40 ,40:60 ,20:80 และทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตพลาสติกร่วมกับแก้วเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว ในการศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำคาดว่าจะได้แนวทางในการพัฒนาวัสดุทดแทนไฟเบอร์กลาส และช่วยลดการใช้งานวัสดุที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ตลอดจนการลดปริมาณขยะและสารเคมีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม