การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์รูพรุนโดยมียางรถยนต์บดเป็นส่วนผสมเพื่อใช้เป็นวัสดุปูพื้นสำหรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฟุตบาท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิพพิชฌน์ แสงนพรัตน์, ศุภากานต์ เบาติสตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายทางเท้าที่เป็นปัญหาสำคัญ และการผลิตวัสดุสำคัญอย่างคอนกรีตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้มากถึงร้อยละ 8 จากฝีมือมนุษย์ แล้วยังมีปัญหาการเผาขยะยางรถยนต์ที่ก่อให้เกิดแก๊สมลพิษต่างๆ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงศึกษาอัตราส่วน ผงยาง: กรวดคัด: เถ้าลอย: สารละลายไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 60: สารละลายโซเดียมซิลิเกต ในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์รูพรุนเพื่อศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์รูพรุนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางเท้า โดยเตรียมตัวอย่างส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์ที่มีเถ้าลอยเป็นวัสดุเชื่อมประสาน 6 สูตร หาสูตรที่สามารถขึ้นรูปได้ จากนั้นนำจีโอโพลิเมอร์รูพรุนที่สามารถขึ้นรูปไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกล 4 คุณสมบัติ ได้แก่ การทดสอบกำลังรับแรงอัด, ค่าการนำความร้อน, ค่าอัตราส่วนโพรง, การสึกกร่อนของผิวหน้า และนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคอนกรีตพรุน