การศึกษาสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวน ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา รักษ์ขาว, สุวภัทร จักรัส, วิชญาดา พละพานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิงอร รักษ์ขาว, พัชรีย์ ลันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “การศึกษาสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวน ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 ” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อศึกษาสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ใน รูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 เพื่อนำสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูป เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 ไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ และเพื่อหาประสิทธิภาพของสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 ผลการศึกษา ได้สูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง มากกว่า 3 ในรูปพจน์ทั่วไป ได้นำสูตรการหาผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 ไปใช้ ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ผลการหาประสิทธิภาพของสูตรการศึกษาคะแนนทดสอบ เรื่อง ผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี เลขชี้กำลังมากกว่า 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 จากการคำนวณค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 17.98 เทียบกับค่า t องศาเสรี 29 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 เท่ากับ 1.6991 พบว่า ค่า t คำนวณสูงกว่าค่า t จากตาราง สรุปได้ว่าคะแนนทดสอบ เรื่อง ผลบวก n พจน์แรกของจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี นัยสำคัญ