การเจริญเติบโตของหยาดน้ำค้างสายพันธุ์จอกบ่วาย (Drosera burmannii Vahl) ในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติพร สินทรัพย์, แพรวา ดวงตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองปลูกจอกบ่วาย (Drosera burmannii)ในวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Desing (RCBD) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple-Range Test)มีทั้งหมด 4 สิ่งทดลองดังนี้ ขุยมะพร้าว สแฟกนั่มมอส พีทมอสผสมเพอร์ไลท์1:1 และ พีทมอสผสมทราย1:1 เก็บข้อมูลโดยการวัดเปอร์เซ็นต์การเพิ่มความกว้างของต้น การเพิ่มความสูง ของต้น การเพิ่มความกว้างของใบ การเพิ่มความยาวของใบ และการเพิ่มจำนวนใบ