การเปรียบประสิทธิภาพของน้ำหมักตะลิงปลิงและกรดฟอร์มิกเพื่อศึกษาการจับตัวของยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร เมืองศรี, ศิรดา ชินสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบประสิทธิภาพของน้ำหมักตะลิงปลิงผสมกับกรดฟอร์มิกและกรดฟอร์มิกเพื่อศึกษาการจับตัวของยางพารานี้จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ จึงนำผลตะลิงปลิงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งน้ำหมักชีวภาพจากตะลิงปลิงมีความสามารถทำให้ยางพาราจับตัวคล้ายกรดฟอร์มิก จึงทำให้สามารถทดแทนการใช้กรดฟอร์มิก ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและการเกิดอุบัติเหตุจากกรดฟอร์มิก