การลดปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา หนูแดง, วนาลี ทองศรีจันทร์, สิริยากร จุลแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญแข ไหมแก้ว, วรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพบปัญหาการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน(Eutrophication)อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเนื่องจากอุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และชุมชน ที่ใช้นํ้าอุปโภค มีการปล่อยนํ้าที่มีสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งนํ้า ซึ่งหนึ่งในนั้น มีสารประกอบฟอสเฟต ทำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศ ทำให้พืชน้ำมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น สาหร่ายแกมนํ้าเงิน แพลงก์ตอนพืช เป็นต้นชัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดจากธาตุอาหารหลักในแหล่งน้ำมีปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะ สารประกอบฟอสเฟต(phosphate) ส่งผลให้สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แหล่งน้ำมีสีเขียวขุ่น และมีออกซิเจน(Oxygen) น้อยในเวลาที่ไม่มีแสงแดด ทำให้สัตว์น้ำขาดออกซิเจนสำหรับหายใจ

คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงานเรื่องการลดปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันขึ้น โดยได้มีการนำแคลเซียมคาร์บอเนต(Calcium Carbonate)ที่ได้จากเปลือกหอย เป็นตัวดูดซับออร์โตฟอสเฟต(Orthophosphate) ทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำมีค่ามาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ