บรรจุภัณฑ์จากธัญพืชที่สามารถละลายน้ำได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนิษฐ์ แก้วสวัสดิ์, ณัฏฐธิดา ภาคภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญแข ไหมแก้ว, วรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีปริมาณของขยะพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งจำนวนของพลาสติกนั้นจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรไทยซึ่งแน่อนอนว่าขยะเหล่านี้จะถูกทิ้งตามธรรมชาติและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอีกทั้งยังทำลายสัตว์น้ำในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งมีต้นเหตุมาจากขยะที่เกิจากนิสัยของมนุษย์ที่เกิดจากความมักง่าย และจากการศึกษาพบว่าระยะเวลาของการย่อยสลายของขยะพลาสติกต้องใช้เวลาถึง450ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย จากเมล็ดธัญพืชที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายๆจากน้ำโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งไม่ทำลายสัตว์น้ำอีกด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถใช้แทนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกได้อีกด้วยเช่นกัน และที่สำคัญคือสามารถป้องกันและลดการเกิดสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน