ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุจินธร ชุมดี, เกตนิตา แซ่เอี้ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน พลังงานทางด้านเชื้อเพลิง “ถ่าน” เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในครัวเรือนในการประกอบอาหารประเภท ปิ้ง ย่าง โดยเฉพาะอาชัพค้ายขายประเภทดังกล่าว เช่น ไก่ย่าง เป็นต้น ซึ่งถ่านเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอาชีพดังกล่าว ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น แต่เชื้อเพลิงทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ถูกใช้ไปมาก และสิ้นเปลือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เชื้อเพลิงทางธรรมชาติที่มีอยู่นั้นหมดไป ทางกลุ่มจึงได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเปลือกไข่มีองค์ประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ คือ cuticle ซึ่งเคลือบอยู่ชั้นนอกสุดของเปลือกไข่เคลือบที่ผิวของฟองไข่ทั้งหมดซึ่งคุณสมบัติของสารอินทรีย์เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะทำให้ เกิดการสลายโมกุลแล้วให้พลังงานความร้อนออกมาซึ่งพลังงานความร้อนนี้สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและนำมาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ และปัจจุบันขยะจากเปลือกไข่ที่เป็นปัญหาขยะระดับครัวเรือนที่มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไข่เป็นอาหารที่นิยมนำมาบริโภคกันมาก แต่ขยะที่เกิดจากเปลือกไข่นั้น ยังไม่มีการกำจัดที่ถูกวิธีหรือการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะนำเปลือกไข่มาเป็นองค์ประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการใช้ผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกไข่ 3 ชนิด คือ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกไข่แต่ละชนิด