ประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดของกรีนโอ๊คในระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา ชูปลอด, ภูริภัทร์ โพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักให้สารพฤกษเคมี (phytonutrients or phytochemicals) สำคัญที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ต้องได้จากการกินผักหรือผลไม้ สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย กระแสการกินผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักที่ปลูกในน้ำเริ่มมีมากขึ้น ปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ผักไฮโดรโปนิกส์มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารไม่ต่างไปจากผักปลูกดิน การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน(ไฮโดรโปนิกส์) สามารถปลูกผักได้ในบริเวณบ้านที่มีพื้นที่จำกัดหรือในบริเวณที่พื้นที่ดินเดิมขาดความอุดมสมบูรณ์ ผักที่นิยมปลูกแบบไม่ใช้ดิน ได้แก่ ผักกาดขาว กวางตุ้ง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เนื่องจากเจริญดี และมีตลาดรองรับมาก แต่ปัญหาในการปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรค โรคพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ปลูกผักไฮโดรทุกคนต้องต่อสู้ด้วยทั้งปีถึงแม้ว่าการปลูกพืชแบบระบบไฮโดรโปนิกส์นั้นจะเป็นระบบที่สามารถขจัดปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงที่อยู่ในดินได้อย่างดีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปลูกระบบนี้จะไม่มีโรคเลย หากจัดการไม่ดีพอและละเลยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โอกาสที่โรคพืชจะเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ และอีกทั้งยังติดต่อได้ง่ายทางสารละลายธาตุอาหารด้วย โดยเฉพาะโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp.ซึ่งผู้ประกอบการที่ปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินประสบปัญหาโรคดังกล่าวระบาดรุนแรงโดยเฉพาะในฤดูฝนและช่วงที่มีความชื้นสูงซึ่ง โรคใบจุดดังกล่าวทำให้ผักมีคุณภาพลดลง และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องศึกษาการป้องกันกำจัดโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงได้ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดโดยการใช้สารสกัดสมุนไพร เพื่อนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ในระบบการปลูกผักสลัดแบบไม่ใช้ดินต่อไป