กำจัดวัชพืชโดยใช้วอดก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินี ทองขาว, ธัญญธร กองทอง, ปัณณวิชญ์ สุขกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์