ประสิทธิภาพของสารอัลลิซินจากสารสกัดจากกระเทียมต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsica ในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณี แก้วใย, ปวีณา ประสมทอง, กิ่งกาญจน์ โต๊ะทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, พรนิภา พูลสะดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารอัลลิซิน (Allicin) ของสารสกัดจากกระเทียม เพื่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsica ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคแอน-แทรคโนสในพริก โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsica บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในห้องปฏิบัติการ ด้วยการนำสารสกัดจากกระเทียมมาเจือจางจากความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้มีความเข้มข้นในอัตราส่วน 1:2, 1:5, 1:10 และ 1:100 โดยมียาปฏิชีวนะ คือ kezole เป็นตัวควบคุมเชิงบวก บ่มที่อุณหภูมิ 25-37 องศาเซลเซียส และสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อราเป็นระยะเวลา 6 วัน จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsica ทางกายภาพในจานเพาะเชื้อ พบว่าสารสกัดจากกระเทียมที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsica ได้มากที่สุดคือสารสกัดที่มี อัตราส่วน 1:10 (ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมา คือ ยาปฏิชีวะ สารสกัดเริ่มต้น (ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 1:2 (ความเข้มข้น 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 1:5 (ความเข้มข้น 0.5 มิลลิลิตรต่อมิลลิกรัม) และ อัตราส่วน 1:100 ตามลำดับ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สารสกัดจากกระเทียม อัตราส่วน 1:10 ที่มีความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsica ได้มากกว่าความเข้มข้นในอัตราส่วน 1:2, 1:5 และ 1:100

ดังนั้น สารสกัดจากกระเทียมที่มีความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรอาจนำมาใช้ในการยับยั้งโรคที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum capsica ในพริกได้