ปลั๊กอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ บุญเเสง, ณัฐภูมิ สดเเสงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกรองอากาศที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันมีมากมายทำงานในลักษณะกรองอากาศด้วยแผ่นกรองเพื่อผ่านกระบวนการต่างๆภายในตัวเครื่องก่อนที่จะปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ออก แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถบอกว่าค่า pm2.5 ในอากาศนั้นเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามมารถรับรู้ได้ว่าควรเปิดใช้งานเครื่องกรองอากาศเมื่อใด ส่วนเครื่องกรองอากาศที่สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าฝุ่น pm2.5นั้นมีราคาสูง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงาน The smart plug ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้เครื่องกรองอากาศแบบธรรมดาเพราะสามรถตรวจสอบค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ว่ามีปริมาณมากเกินกำหนดหรือไม่ ถ้าหากมากเกินไปอุปกรณ์จะจ่ายทำให้เครื่องกรองอากาศทำงานได้ ซึ่งเป็นการประหยัดไฟมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องกรองอากาศที่มีความสามารถในการตรวจวัดฝุ่นและแจ้งเตือนได้