ซองฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากเเป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรมัย ดอดกระโทก, ณัฐมน เลี้ยงทรัพย์, ศจี แสนพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง ซองฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากเเป้งมันสำปะหลัง (Packging film from cassava) เป็นโครงงานเกี่ยวกับการทำฟิล์มจากเเป้งมันสำปะหลัง โดยมีกลีเซอรอล มอลโทเดกซ์ทริน อาการ์ เป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมอลโทเดกซ์ตินในอัตราส่วนที่ต่างกันในการทดสอบการละลายน้ำ ดำเนินการโดยการนำจัดทำตัวฟิล์มโดยนำเเป้งมันสำปะหลัง , กลีเซอรอล , มอลโทเดกซ์ทริน ,น้ำกลั่น เเละอาการ์ในปริมาตรต่างๆ ไปละลายด้วยเครื่องกวนสารให้ความร้อน จากนั้นนำสารผสมไปอบด้วยเครื่องอบไฟฟ้า เเละซีลปากบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องซีลไฟฟ้า จากผลการทดลองพบว่าส่วนผสมของเเป้งมันสำปะหลัง 6 กรัม, กลีเซอรอล 3.85 กรัม, มอลโทเดกซ์ทริน 4กรัม,น้ำกลั่น 200 กรัมเเละอาการ์ 1 กรัม เป็นส่วนผสมที่เหมาะสำหรับการทำบรรจุภัณฑ์จากเเป้งมันสำปะหลัง โดยที่อาหารไม่ซึมเเละไม่รั่วไหลออกมา สามารถละลายน้ำได้เเละรับประทานได้โดยไม่อันตราย