ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกายจากต าแหน่งสิวบนใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พราวพลอย เประยะโพธิ์เดช, พรธิดา โพธิ์ใบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มนำเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นสามารถให้ข้อมูลเชิงตัวเลขที่มีความแม่นยำสูง จะเห็นได้ว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปต่างก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อประมวลผลโรคทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด เป็นต้น แต่เทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก

นวัตกรรม โปรแกรมวิเคราะห์ความผิดปกติในร่างกายจากตำแหน่งสิวบนใบหน้า นี้ มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างโปรแกรมวิเคราะห์สุขภาพในร่างกายระดับง่ายๆที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องสิวและผู้รักสุขภาพของตนเองที่ต้องการคำแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นแสกนหาใบหน้าของมนุษย์ และเริ่มแสกนค่าสีของสิวจากการบันทึกทางสถิติ จำเป็นจะต้องใช้กล้องเว็บแคมคุณภาพดีพอควรเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางสีน้อยที่สุด และควรวิเคราะห์ทีละใบหน้า หลังจากนั้นก็จะเริ่มประมวลผลเก็บลงในตัวแปร เปรียบเทียบเงื่อนไขว่าตรงจริงหรือไม่ และแสดงผลออกมาเป็นข้อความ ความเสี่ยงต่อความผิดปกติและคำแนะนำ แต่โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในด้านการแพทย์โดยตรง