การหาดีเทอร์มิแนนท์ 4×4 แบบใหม่โดยไม่ใช้วิธีโคแฟกเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ขันเขียว, ณัฏฐนิช พะเนินรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยัน หนันดูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดเจนที่สุดคือ การดูเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อขายสินค้า เป็นต้น ล้วนต้องอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งนั้น คณิตศาสตร์ล้วนช่วยฝึกให้มนุษย์มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความอดทน คิดเป็นทำเป็น สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้มนุษย์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของบุคคล เช่น การดูเวลา การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า การชั่ง ตวง วัด การติดต่อสื่อสาร หรือการแข่งขันกีฬ่า การคาดคะเน การคาดเดา พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการประกอบสัมมาชีพต่างๆ เช่น ในการสอบบรรจุเข้าทำงาน หรือการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ผู้สมัครจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การสร้างสรรค์งานทางด้านสุนทรียภาพของชีวิต เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ในคณิตศาสตร์ เมทริกซ์( matrix) คือตารางสี่เหลี่ยมที่แต่ละช่องบรรจุจำนวนหรือโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาบวกและคูณกับตัวเลขได้ เราสามารถใช้เมทริกซ์แทนระบบสมการเชิงเส้นการแปลงเชิงเส้น และใช้เก็บข้อมูลที่ขึ้นกับตัวแปรต้นสองตัว เราสามารถบวก คูณ และแยกเมทริกซ์ออกเป็นผลคูณของเมทริกซ์ได้หลายรูปแบบ เมทริกซ์เป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญยิ่งของพีชคณิตเชิงเส้น โดยทฤษฎีเมทริกซ์เป็นสาขาหนึ่งของพีชคณิตเชิงเส้นที่เน้นการศึกษาเมทริกซ์

ผู้จัดทำจึงอยากที่จะคิดหาวิธีการหารูปแบบ det ของเมทริกซ์ 4×4 ด้วยรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ