การสำรวจจิงโจ้น้ำที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลเขตพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ลิมาภิรักษ์, ธนเดช เเสงเรืองรักษ์, ปัณณ์ คำลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เพียรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จิงโจ้น้ำมีความสามารถในการยืนบนน้ำได้ด้วยตัวเองโดยความสามารถนี้มีสิ่งมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่ทำได้ โดยจิงโจ้น้ำอาศัยขนขนาดเล็ก ต่อมน้ำมันบริเวณขา และแรงตึงผิวของน้ำช่วยรองรับน้ำหนักตัวทำให้จิงโจ้น้ำสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแหล่งน้ำ แม่น้ำมูลไหลผ่านบริเวณใกล้โรงเรียน ผู้จัดทำสังเกตเห็นจิงโจ้น้ำที่มีหลายลักษณะ จิงโจ้น้ำแต่ละแบบมีความสามารถในการลอยน้ำที่แตกต่างกัน บางชนิดอาศัยเฉพาะอยู่บนผิวน้ำ บางชนิดสามารถอยู่บนผิวน้ำและอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ และแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน รวมถึงจิงโจ้น้ำยังสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำในแต่ละสถานที่ได้อีกด้วย

ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะสำรวจจิงโจ้น้ำในแม่น้ำมูล เขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจำแนกชนิดของจิงโจ้น้ำในแม่น้ำมูลในเขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเปรียบเทียบชนิดของจิงโจ้น้ำกับคุณภาพน้ำของแม่น้ำมูลในเขตต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลในอนาคต