ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดินเหนียวเผาเพิ่มรูพรุนจากหญ้าเจ้าชู้ในการเป็นตัวกลางในการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภินันท์ ธรรมวงค์, ศักรินทร์ คีรีแก้ว, ภัทราภรณ์ ปุดธิมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีน ้ามันหอมระเหยอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเช่น ฆ่าเชื้อโรค บรรเทาอาการอักเสบหรือลดการบวม คลายเครียด แต่เวลาที่ได้รับความร้อนเพียงอนุภาคเล็ก ๆ ของน ้ามันหอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอที่มีกลิ่นเฉพาะนั้นๆ ซึ่งประเทศของเรามีอุณห ภูมิที่ค่อนข้างสูงจึงท าให้การระเหยของน ้ามันหอมระเหยมีการระเหยเป็นปริมา ณมากเกินท าให้เกินการสิ้นเปลืองเกินความจ าเป็น คณะผู้จัดท าจึงคิดจะวัสดุดินเหนียวเผาโดยการน าดินเหนียวมาผสมกับเกสรหญ้าเจ้าชู้ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณรูพรุนที่มีอยู่ในวัสดุดินเหนียวเผา โดยใช้กา รน ามาผสมแล้วน าไปเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง เมื่อน าไปเผา เกสรจะสลายไปท าให้เกิดรูพรุน ซึ่งจะสามารถดักจับสารต่างๆหรือน ามาท าเป็นวัสดุดูดซับ จึงสนใจที่จะน ามาเป็นวัสดุปลดปล่อยสารระเหยง่ายจ าพวกน ้ามันหอมระเหย เพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในการปลดปล่อยสารเคมีบ าบั ดในอนาคต จากการทดสอบพบว่าปริมาณของหญ้าเจ้าชู้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปในดินเหนียวก่อนน าไปเผาจะแปรผันตรงกับ ค่าปริมาตรของรูพรุนเปิด ค่าความพรุนปรากฏตัว ค่าการดูดซึมน ้า และค่าอัตราการระเหย แต่ในทางกลับกันปริมาณของหญ้าเจ้าชู้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปในดินเหนียวก่อนน าไปเผาก็ จะแปรผกผันกับ น ้าหนักของวัสดุเนื่องจากมีปริมาตรของรูพรุนมาแทนที่สารอินทรีย์ที่สลายไปในกระบวนการเผา ค าส าคัญ ดินเหนียวเผา การระเหย วัสดุเพิ่มรูพรุน