ศึกษาประสิทธิภาพการดักจับมลพิษทางอากาศของละอองน้ำจากหัวกรวดทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤษนันท์ ปลีคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มลพิษทางอากาศเป็นสภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลา นานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพ แวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสีย ของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหย ของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงมีการสร้างเครื่องฟอกอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องพ่นน้ำในเวลาที่เกิดอัคคีภัยตามโรงงาน โรงพยาบาล หรืออาคารต่างๆ แต่การพ่นน้ำออกมาจากหัวฉีดเหล่านั้นทำให้น้ำมีโมเลกุลที่ใหญ่จึงไม่สามารถดักจับมลพิษทางอากาศที่มีขนาดระดับเล็กได้ ทางผู้จัดทำจึงทำหัวฉีดจากกรวดและหินต่างๆ ซึ่งสามารถปล่อยน้ำในขนาดเล็กและสามารถจับมลพิษที่มีขนาดเล็กและสามารถดักจับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดทำจะทำการทดลองโดยการทำหัวกรวดทราย และจำลองพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ แล้วใช้เครื่องปล่อยควันปล่อยควันลงไปในกล่องใส จากนั้นใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำและปล่อยผ่านหัวกรวดทรายโดยใช้แรงดันที่เท่ากันเปลี่ยนขนาดของละอองน้ำ โดยใช้หัวกรวดทรายที่มาขนาดของช่องว่างที่ละเอียดนำอากาศที่อยู่ในกล่องไปตรวจหาปริมาณมลพิษทางอากาศ

โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดักจับมลพิษทางอากาศของละอองน้ำขนาดต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการประดิษฐ์หัวฉีดจากวัสดุผสานที่เกิดจากกรวดทรายที่สามารถปล่อยละอองน้ำในขนาดที่ต่างกันได้