การหาวิธีฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดและปลายยอดมะละกอ พันธุ์ฮอลแลนด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ นาคปาน, อรุษยา เจริญรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรพัฒน์ จิวานิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การหาวิธีฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดและปลายยอดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์จากปลายยอดและเมล็ด

  2. เพื่อผลิตต้นพืชที่ปราศจากโรคที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส

  3. เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขั้นตอนต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่คณะผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์คือ วิธีการ ฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดและปลายยอดมะละกอ พันธุ์ฮอลแลนด์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงขั้นต่อไป มีการทดลองทั้งหมด 2 การทดลอง คือ (1) ทดลองหาวิธีฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดโดยใช้ NaOCl 10% 15% 20% (2) ทดลองหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อปลายยอดโดยใช้ แอลกอฮอล์ 70% และด่างทับทิม

จากการบันทึกผลการทดลองทั้งหมด พบว่า การทดลองที่ 1 เมล็ดปลอดเชื้อแต่ไม่มีการเจริญเติมโตของเมล็ด และการทดลองที่ 2 ปลายยอดมีการเจริญเติบโตแต่ติดเชื้อ