การศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนจุด k จุดบนวงกลมกับรูปเรขาคณิต n เหลี่ยมใด ๆ ในรูปวงกลม และอัตราส่วนของรูปเรขาคณิตภายในกับภายนอก เมื่อเส้นเชื่อมของจุด k จุดบนวงกลมมีค่า 1≤y≤2 ∈ I+

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร อาสาสู้, ศิรพัชร นิธิปาลิยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ผานัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตที่ปรากฏในวงกลมเมื่อลากเส้นเชื่อมต่อกันระหว่างจุดที่กำหนด k จุด โดยที่มุมของรูปเรขาคณิตอยู่บนเส้นรอบวง และการศึกษาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ของรูปเรขาคณิต n เหลี่ยมภายในและภายนอก โดยการสร้างรูปวงกลม กำหนดจุดที่ k จุด ลากเส้นเชื่อมจุดทั้งหมดโยกำหนดระยะขั้นของเส้นเชื่อม y ที่ 1≤y≤2 จากนั้นใช้ทฤษฎีกราฟ และเรขาคณิตวิเคราะห์ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ และอัตราส่วนของพื้นที่รูปเรขาคณิต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการหาพื้นที่ของรูปวงกลมกับพื้นที่ของรูปเรขาคณิตจำนวน n เหลี่ยมสำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านอื่นและสามารถพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้ต่อ ๆ ไป