การศึกษาความสัมพันธ์ของมุมตกกระทบระหว่างพื้นที่ของเงาจากดวงอาทิตย์กับปริซึมสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกในช่วงเวลาต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ศิวพรอนันต์, ภัทรพล เทพสุทิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชนะ เกิดบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และหากภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศในอีก 100 ปี ข้างหน้า ทำนายว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 - 4 องศาเซลเซียส หลักฐานงานวิจัยทั่วโลกในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบของโลกร้อนมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลกระทบต่อสรีรวิทยา ผลกระทบต่อชีวภูมิอากาศวิทยา ผลกระทบต่อการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาล เงาที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นจากความร้อนของแสงแดดและอุณภูมิที่สูง คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการหามุมตกกระทบระหว่างพื้นที่ของเงาจากดวงอาทิตย์กับปริซึมสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกในช่วงเวลาต่างๆ สามารถนำไปเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการหาพื้นที่ของเงาจากดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆได้ เพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่จะทำให้เกิดเงาให้เกิดประโยชน์สูงสุด