การศึกษาปรากฏการณ์ rebound from drop impact ของของเหลว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คามิน กาญจนาประดิษฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, พรรณศิริ ดำโอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ rebound จากการกระทบของหยดน้ำของของเหลวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดลำของของเหลวพุ่งขึ้นมาจากผิวของของเหลวด้วยความรวดเร็วหลังจากถูกกระทบด้วยหยดของของเหลวที่ตกลงมาด้วยความสูงค่าหนึ่ง ลงบนผิวของของเหลวนั้นที่นิ่งอยู่ ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจจะมีหยดของของเหลวทรงกลมปรากฏขึ้นด้วย ก่อนที่จะตกลงสู่ผิวของของเหลวเหมือนเดิม ผู้จัดทำได้สนใจศึกษาปรากฏการณ์นี้ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปรากฏการณ์ ได้แก่ การศึกษาปรากฏการณ์ rebound จากการกระทบของหยดน้ำ ของของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน และ การศึกษาปรากฏการณ์ rebound จากการกระทบของ หยดน้ำ เมื่อปล่อยหยดน้ำที่ความสูงแตกต่างกันในเทอมของพลังงาน โดยใช้การบันทึกวีดีโอด้วยกล้องที่มีความเร็ว 240 เฟรมต่อวินาที และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tracker

ข้าพเจ้าได้ฝึกการใช้โปรแกรม Tracker ในการวิเคราะห์หาค่าต่างๆ และ นำมาคำนวณหาค่าทางฟิสิกส์ เช่น พลังงาน แล้วสร้างกราฟดูความสัมพันธ์ พบว่า เมื่อ หยดของเหลวตกกระทบด้วยความเร็วต่ำ พลังงานจลน์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ และ พลังงานคาปิลลารี่ ในปริมาณที่เท่าๆ กัน และเมื่อหยดของเหลวตกกระทบด้วยความเร็วมาก พลังงานจลน์จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ มากกว่าพลังงานคาปิลลารี่มาก