การศึกษาผลของยีสต์ธรรมชาติต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษพรหม จันทร์ประสูตร์, กันต์ธีร์ ไวยกาญจน์, ภูรินท์ สุทธิชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โกโก้เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองจากแม็กซิโกที่เป็นส่วนผสมหลักในการทำช็อคโกแลต โดยโกโก้ในประเทศไทยนั้นมีอัตราการปลูกมากขึ้น ในปี 2561 ไทยเป็นผู้ผลิตโกโก้ อันดับ 4 ของอาเซียน ในช่วงปี 2559-2563 ไทยมีพื้นที่ปลูกต้นโกโก้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.39 คือเพิ่มขึ้นจาก 150 ไร่ ในปี 2559 เป็น 1,931 ไร่ ในปี 2563 พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.44 คือเพิ่มขึ้นจาก 36 ไร่ ในปี 2559 เป็น 115 ไร่ ในปี 2563 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.62 คือเพิ่มขึ้นจาก 45 ตัน ในปี 2559 เป็น 82 ตัน แต่เมื่อเทียบในเชิงราคาแล้วนั้น ผลโกโก้สดนั้นขายได้เพียง7-8 บาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาของผลิตภัณฑ์ที่นำโกโก้ไปแปรรูปแล้วนั้น ถือว่ามีราคาถูกมาก โดยคณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำโกโก้สดไปแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการหมัก เพื่อเตรียมนำไปสู่การนำไปแปรรูปต่อไป โดยต้องการให้เมล็ดโกโก้ที่ได้นั้นมีคุณภาพที่ดี โดยเมล็ดโกโก้ต้องมีความชื้นไม่เกิน 7% ปริมาณไขมันโกโก้ไม่น้อยกว่า 55% การวิเคราะห์เชิงเคมีตามวิธีของ A.O.A.C. เช่นปริมาณของกรดทั้งหมดในรูปแบบกรดซิตริก Proximate analysis ทรีโอโบรมีน กรดไขมัน กลูโคส กรดอินทรีย์ เป็นต้น