การศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากสารสกัดใบกะเม็งและพัฒนาเป็นแผ่นเจลห้ามเลือด (The Efficacy of Ecilpta prostrata L. for hemostatic and the development of a Gel staunch sheet)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สตรีรัตน์ เสถียรขจรกุล, กรกนก หงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาฤทธิ์ของใบกะเม็ง ใบสาบเสือ ใบบัวบก และลูกเบญกานีต่อการแข็งตัวของเลือดของสุวรรณา เสมศรี และคณะ(2560) โดยวิธี modify whole blood clotting time (mWBCT) ทำาการทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 35 ราย พบว่าสารสกัดใบกะเม็ง สามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนลิ่มเลือดอย่างสมบูรณ์ได้เร็วที่สุด เราจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากสารสกัดกระเม็งต่อไป เพื่อเพิ่มแนวทางในการรักษาบาดแผลภายนอกร่างกาย โดยการใช้พืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังต้องการที่จะพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากสารสกัดใบกะเม็งที่มีประสิทธิภาพเป็นแผ่นเจลห้ามเลือด ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในทางการแพทย์