ศึกษาวิวัฒนาการท่อลำเลียงน้ำของพืชดอกและเมล็ดเปลือยทั้ง 14 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร เหงี่ยมส่ง่า, นภัสรา คงกษัตริย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิวัฒนาการท่อลำเลียงน้ำของพืชดอกและเมล็ดเปลือยทั้ง 14 ชนิด ได้แก่ บัวสรรค์ จำปี กระดังงาจีน คลอเดียแดง ตะโกน หลิวหอม ต้นโมก มะนาว มังคุด หางนกยูงไทย จันทร์ผา สนประดิพันธ์ สน 3 ใบ และ พญาไม้ โดยใช้เทคนิค maceration เพื่อศึกษาวิวัฒนาการท่องลำเลียงน้ำของรูปร่างและขนาดของ vessel member และ tracheid ซึ่งผลการศึกษาสามารถแบ่งการวิวัฒนาการได้ 5 รูปแบบ 1. tracheid รูปร่างเรียวยาว รูเปิด Borderded pit วิวัฒนาการต่ำสุด คือ พญาไม้ สน 3 ใบ 2. vessel member รูปร่างเรียวยาว รูเปิด simple pit ได้แก่ จันผา 3. vessel member รูปร่างเรียวยาว รูเปิด Multiple perforation ได้แก่ จำปี 4.vessel member รูปร่างยาว อวบ ได้แก่ ตะโก กระดังจีน ดมก สนประดิพันฐ์ มังคุด บัวสวรรค์ 5.vessel member รูปร่างสั้น อวบ(สูง) ได้แก่ คลอเดียแดง หางนกยูง มะนาว หลิวหอม วิวัฒนาการซึ่งอาจเกิดยุคสมัยโบราณพืชนั้นเริ่มย้ายถิ่นฐานจากในน้ำมาสู่พื้นที่ชื้นแชะและบนบกและรูปร่างของ vessel member และ tracheid นั้นจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและค่อยๆปร่ับตัว ตามสภาพแวดล้อมนั้นเอง