การทดแทนไข่ด้วยแฟลกซ์ซีด (Flaxseed) สำหรับผู้แพ้ไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา สงวนวงศ์วาน, พรพิริยา พูลสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนคุณภาพดีที่นิยมบริโภคในทุกประเทศซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 13-14 % ปัจจุบันมีปัญหาผู้แพ้ไข่เนื่องจากร่างกายของผู้ที่แพ้ไข่ไม่สามารถย่อยสลายโปรตีนบางชนิด (เช่น โอโวมิวคอยด์หรือไลโซโซม) เพื่อนำไปใช้ในร่างกายได้จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางโภชนาการและวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสของทองหยอดที่มีการทดแทนไข่ด้วย ‘แฟลกซ์ซีด’ ซึ่งเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายกับไข่ โดยรสสัมผัสของทองหยอดที่ได้จากการทดแทนไข่ด้วยแฟลกซ์ซีดจะใกล้เคียงกับรสสัมผัสของทองหยอดปกติ มีการประเมินค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (Water Activity ; aw) เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษาและศึกษาคุณค่าทางโภชนาการโดยหาปริมาณไขมันและโปรตีนของทองหยอดแต่ละตัวอย่าง