การทำนายการขยายตัวของเซลล์มะเร็งโดยการใช้ทฤษฎีเคออสร่วมกับแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิชญ์ ณ นครพนม, จักรภพ วรรณชารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์