การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นยางผสมเส้นใยจากใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินท์ชลิตา แดงกุล, ศรุตา ฟุ้งสิริรัตน์, สุวิญญา รัตนเดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหายางพาราราคาตกต่ำเป็นปัญหาระยะยาวที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข โดยการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนเนื่องจากมีความเสี่ยงและต้นทุนการตลาดสูง และสร้างนวัตกรรมต่างๆจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา

การผลิตแผ่นยางพาราในประเทศไทยมีกลุ่มวิจัยด้านนี้น้อย เพราะยังประสบปัญหาในด้านสูตรและเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพ อย่างไรก็ตามในการใช้จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบอื่นๆผสมกับยางพาราเพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติตามความเหมาะสมของการใช้งาน

การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยเส้นใยชนิดต่างๆได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรวมกันของสมบัติความยืดหยุ่นและนุ่มของยางกับความแข็งแรงของเส้นใย

สับปะรดเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศไทย ในแต่ละรอบการผลิตจะมีใบสับปะรดสดที่ถูกทิ้งรวมมากกว่า 4000 กิโลกรัมต่อไร่ เส้นใยจากใบสับปะรดมีสมบัติเชิงกลที่ค่อนข้างสูง ทำให้วัสดุสามารถทนต่อแรงภายนอกได้มาก หรือทำให้เปลี่ยนรูปร่างได้ยาก

ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะใช้เส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดมาผสมกับยางพาราเพื่อให้ได้แผ่นยางผสมเส้นใยจากใบสับปะรดที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่สูงเหมาะสมต่อการใช้งาน และศึกษาอัตราส่วนระหว่างยางพารากับเส้นใยจากใบสับปะรดที่ทำให้แผ่นยางผสมเส้นใยจากใบสับปะรดมีประสิทธิภาพสูงที่สุด