นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบต้นกระแตไต่ไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น, ภูวมินทร์ หมุกแก้ว, ศิวดล พุมมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการกักเก็บน้ำของต้นกระแตไต่ไม้เทียมสำหรับลดปริมาณการใช้น้ำเพื่อปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าโดยเฉพาะน้ำ และพืชที่ใช้น้ำในการเพาะปลูก ในขั้นตอนแรกศึกษาโครงสร้างของต้นกระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) พบว่ามีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ เหง้า ทำหน้าที่กักเก็บน้ำเพื่อนำไปเลี้ยงตัวเองได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์กระแตไต่ไม้เทียม ที่จะนำไปเป็นวัสดุปลูกพืช

จากการศึกษาต้นกระแตไต่ไม้ ( Drynaria quercifolia )ได้ข้อมูลมาใช้ในการประดิษฐ์ต้นกระแตไต่ไม้เทียม โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนได้แก่ เหง้าเทียมที่ประดิษฐ์จากจากเส้นใยที่บรรจุเส้นใยจากแกนกลางของลำต้นมันสำปะหลังขนาดเล็ก ปริมาณ 7 g ต่อเหง้า ส่วนใบกาบเทียมประดิษฐ์จากวัสดุผสมจากเส้นใยกับวุ้นน้ำหมักในการขึ้นรูปและเคลือบด้วยยางพารา จำนวน 3 ชั้น พบว่า สามารถกักเก็บน้ำได้ 255.13 ml. รักษาความชื้นระยะเวลา 7 วันเหลือ 73.38 เปอร์เซ็นต์ ส่วนห้องปฏิบัติการ โดยนำต้นกล้วยไม้ไปร่วมใช้กับต้นกระแตไต่ไม้เทียมสามารถลดปริมาณการใช้น้ำ

86.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียมกับกลุ่มควบคุม รักษาความชื้นสัมพัทธ์และยับยั้งเชื้อราในระยะเวลา 30 วัน ส่วน ณ สภาพจริง สามารถลดปริมาณได้ถึง 85.75 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม รักษาความชื้นและยับยั้งเชื้อราในอากาศในระยะเวลา 30 วัน เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติ แล้วนำธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาอย่างลงตัว ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเมื่อนำไปใช้สภาพจริง ด้วยราคาต้นทุนที่ต่ำและหาวัสดุได้ง่ายตามท้องถิ่น