นวัตกรรมต้นกระแตไต่ไม้เทียมเกาะหลักสำหรับอนุบาลกล้าไม้ปลูกป่า อนุรักษ์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น, เมธาวี พรหมจุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมต้นกระแตไต่ไม้เทียมเกาะหลักสำหรับอนุบาลกล้าไม้ปลูกป่าอนุรักษ์น้ำ เป็นการศึกษานวัตกรรมใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเลียนแบบความสามารถในการกักเก็บน้ำและรักษาความชื้นของพืชตามธรรมชาติจากการทบทวนเอกสาร พบว่า ต้นกระแตไต่ไม้พันธุ์ Drynaria quercifolia (L.) Sm.

อยู่ในกลุ่มเฟิร์นอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เป็นพืชที่เจริญเติบโตในเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจากมีโครงสร้างที่เหมาะสมในการกักเก็บน้ำและรักษาความชื้น

ในตัวของมัน ผู้วิจัยจึงสร้างชุดอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ำและให้น้ำแก่พืชโดยเลียนแบบต้นกระแตไต่ไม้ โดยคำนึงถึงรูปทรงและวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ที่สามารถกักเก็บน้ำและ

รักษาความชื้นของพืช

จากการศึกษาต้นกระแตไต่ไม้พันธุ์ D.quercifolia ว่ามีเหง้าที่สามารถช่วยกักเก็บน้ำได้เนื่องจากมีขนสีน้ำตาลคล้ายกำมะหยี่มีคุณสมบัติชอบน้ำ (hydrophilic) ส่วนใบกาบมีหน้าที่รักษาความชื้นให้กับตัวเหง้า ซึ่งมีลักษณะโค้งงอเข้าหากันหุ้มตัวเหง้าต้นกระแตไต่ไม้เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำได้เป็นอย่างดี มีรากที่อยู่ใต้เหง้าต้นกระแตไต่ไม้มีหน้าที่ดูดน้ำจาก

ต้นไม้อิงอาศัย โดยเฉพาะเปลือกไม้อิงอาศัยที่มีความชื้นอยู่ ซึ่งส่งผลให้ต้นกระแตไต่ไม้สามารถกักเก็บน้ำเป็นอย่างได้ดี

ส่วนการศึกษาประดิษฐ์ต้นกระแตไต่ไม้เทียมโดยการเลียนแบบส่วนที่เป็นเหง้าและใบกาบต้นกระแตไต่ไม้พันธุ์ D.quercifolia วัสดุจากธรรมชาติในการประดิษฐ์จะใช้เพื่อให้สามารถย่อยสลายหลังการใช้งาน ส่วนเหง้าประกอบด้วยแผ่นเส้นใยหญ้าตัดขึ้นรูปคล้ายกระแตมี 3 แฉก ภายในบรรจุแกนกลางของลำต้นมันสำปะหลัง ขนาดเล็กปริมาณ 7 กรัมต่อตัวเหง้า

ส่วนที่เป็นใบกาบใช้แผ่นเส้นใยหญ้าตัดขึ้นรูปทาเคลือบด้วยน้ำยางพารา เพื่อป้องกันน้ำระเหยออกแล้วจึงนำ 2 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกันเป็นต้นกระแตไต่ไม้เทียม

และส่วนหลักยึดเกาะใช้ไม้กระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร มีช่องใส่เชือกจากเส้นใยกล้วยที่ติดกับเหง้าเพื่อให้ดูดน้ำไปใช้

เมื่อนำชุดนวัตกรรมไปใช้ปลูกกล้ายางนาจำนวน 5 ต้น ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 76.19 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้น้ำรดทุกวัน

ทำให้ต้นกล้ายางนามีชีวิตรอดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ราคาต้นทุนชุดละ 5 บาท