ด้วงทะเลทรายเทียมควบคุมความชื้นในดินสำหรับปลุกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิธนา สมบูรณ์ทรัพย์, พรปวีณ์ สาระทิพย์, ซายหนุ่ม เคอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ เทียมสุวรรณ, วรพจน์ จูเภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาด้วงทะเลทรายเทียมควบคุมความชื้นในดินสำหรับปลูกพืช เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำในการปลูกพืชและช่วยลดแรงงานในการปลูกพืช ในขั้นตอนแรกศึกษาโครงสร้างของด้วงทะเลทรายจากเอกสาร บทความและสารคดี พบว่าด้วงทะเลทรายแผ่นหลังของด้วง มีพื้นผิวขรุขระที่ส่วนยอดสามารถดักเก็บน้ำได้และส่วนโค้งเว้าที่ไล่น้ำได้ ช่วยให้ละอองน้ำเล็ก ๆ จากหมอกติดอยู่บนพื้นผิวและไหลไปรวมกัน แล้วแรงโน้มถ่วงของโลก จะดึงหยดน้ำให้ไหลเข้าปากตัวด้วง หลังจากนั้นได้ทำการเลียนแบบส่วนปีกของด้วงทะเลทรายเพื่อควบคุมความชื้นในดิน โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมหนา อลูมิเนียมฟอยด์ เปลือกมะพร้าว และเปลือกแตงโมมาสร้างปีกของด้วงทะเลทรายเทียม โดยเปลือกมะพร้าวมีความเหมาะสมที่สุดในการทำปีกเทียมโดยนำเปลือกมะพร้าวมาผ่าครึ่งมีลักษณะเป็นทรงโดม นำปีกด้วงทะเลทรายเทียมมาวางไว้ที่พื้นดินให้แนบสนิท ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อสังเกตปริมาณความชื้นที่วัดได้ผ่านเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เลียนแบบตัวด้วงทะเลทรายเทียมกักเก็บความชื้น โดยใช้แบบไม่มีเส้นใยเป็นกลุ่มควบคุมและใช้เส้นใยกล้วย ผักตบชวา และตอซังข้าวเป็นกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบและบันทึกผลการทดลอง โดยเส้นใยต้นกล้วย มีความเหมาะสมที่สุดจากนั้นนำมาผสมมูลโค 5, 10 และ 15 กรัม เปรียบเทียบและบันทึกผลการทดลอง โดยมูลโค 10 กรัม เหมาะสมที่สุด การทำตัวด้วงเทียมนำเส้นใยต้นกล้วยผสมกับมูลโคขึ้นรูปให้เป็นทรงกลม หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นกับปริมาณน้ำในดินมาเป็นเกณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพการส่งน้ำอัตโนมัติของระบบตรวจวัดค่าความชื้นในดิน ใช้ค่าความชื้นของตัวด้วงต้นแบบเป็นเกณฑ์ แทนค่าความชื้นของด้วงทะเลทรายตัวอื่นในบริเวณ โดยโซลีนอยด์วาล์วจะปล่อยน้ำจากถังออกมาผ่านทางท่อลำเลียงเข้าสู่ตัวด้วงทะเลทรายเทียมทุกตัวด้วยระบบหยดน้ำ จนกว่าค่าความชื้นที่วัดได้ ณ ขณะนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จึงหยุดส่งน้ำหยุดทันที