ผลการใช้สารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับสารจับใบที่สกัดจากพืชในท้องถิ่นต่อการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ อนันตวรพจน์, ภัครมัย ไทยโกษา, ฐิติมา ภาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกร โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับสารจับใบที่สกัดจากพืชในท้องถิ่นต่อการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดจากผกากรองต่อการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยนำผลผกากรองแห้งสกัดด้วยตัวทำละลายได้แก่ เฮกเซน เอทานอลและน้ำกลั่น นำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพบว่า สารสกัดด้วยเอทานอลสามารถกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้มากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดด้วยน้ำและเฮกเซน โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 80, 62 และ 33% ตามลำดับ การทดลองที่ 2 การสกัดและทดสอบสมบัติของสารจับใบจากพืชในท้องถิ่น โดยสกัดสารจากฝักคูณ ผลประคำดีควาย และผลชาน้ำมัน นำสารสกัดที่ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพได้แก่ ค่า pH การเป็น emulsifier โดยการเขย่ากับน้ำและน้ำมัน และนำมาแยกสารองค์ประกอบโดยใช้ column chromatography เพื่อหา fraction ที่เป็นโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว โดยนำสารองค์ประกอบไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าสารสกัดจากฝักคูณมีสมบัติเหมาะสมเป็นสารจับใบมากที่สุด การทดลองสุดท้ายได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับสารจับใบที่สกัดจากพืชในท้องถิ่นต่อการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยนำสารสกัดจากผกากรองมาใช้ร่วมกับสารสกัดจากฝักคูณ นำไปฉีดพ่นบนใบข้าวโพด เปรียบเทียบกับการฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากผกากรองเพียงอย่างเดียว สารสกัดจากฝักคูนเพียงอย่างเดียวและชุดควบคุม ทำการชะด้วยน้ำทุกๆ วันๆ ละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำ 10 ml ต่อใบ เป็นเวลา 15 วัน เก็บใบข้าวโพดในแต่ละชุดการทดลองไปให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดกินในห้องปฏิบัติการชุดการทดลองละ 20 ตัว ทุกๆ 3 วัน สังเกตพฤติกรรมการกินและบันทึกจำนวนของหนอนกระทู้ที่ตายภายหลังการกิน 48 ชั่วโมง พบว่าการใช้สกัดจากผกากรองมาใช้ร่วมกับสารสกัดจากฝักคูณมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมากกว่า การใช้สารสกัดจากผกากรองเพียงอย่างเดียวและสารสกัดจากฝักคูนอย่างเดียว โดยมีอัตราการตายเท่ากับ 100, 65 และ 5% ตามลำดับ ทั้งนี้ฤทธิ์ในการกำจัดนี้ยังคงอยู่ถึง 12 วัน ในขณะที่การใช้สารสกัดจากผกากรองเพียงอย่างเดียวจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเพียง 4 วัน โครงงงานนี้จะเป็นแนวทางในการนำสารจากธรรมชาติมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรและลดสารตกค้างไปยังผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง