นวัตกรรมแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยชญ์ ไชยวงค์, อัญชสา ศรีเมือง, ธีร์ธิดา เลาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การปลูกกล้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea) คืนสู่ป่ามีข้อจำกัดเนื่องจากการปลูกด้วยวิธีการดั้งเดิม (การตอกตะปูติดกับตาข่ายพลาสติก) มีอัตราการรอดตายต่ำและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า รวมทั้งยังเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดบาดแผลกับต้นไม้ใหญ่และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการปลูก โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นปะปลูกและให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของกล้ากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ โดยผลิตแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสจากการหมักเปลือกสับปะรดภูแลในสภาวะที่เหมาะสมคือ pH 5 ใช้เวลาหมัก 7 วัน เพื่อให้ได้แผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสที่สามารถต้านทานต่อแรงดึงได้สูง ไม่พองตัวเมื่อถูกน้ำ รวมทั้งสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลา 60 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่ทำให้ต้นกล้ากล้วยไม้ยึดเกาะบนต้นไม้ได้สมบูรณ์ นำแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสที่ได้ผนึกติดกับแผ่นพลาสติกชีวภาพที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อบรรจุปุ๋ยสำหรับต้นกล้ากล้วยไม้ ซึ่งพลาสติกชีวภาพดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความหนาและสามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วัน ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้นกล้ามีความต้องการปุ๋ยเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ทำการตัดแผ่นปะปลูกเพื่อทำช่องสำหรับใส่ต้นกล้า นำกาวจากยางกาฝากซึ่งได้ศึกษาสมบัติแล้วพบว่าสามารถยึดเกาะพื้นผิวของเปลือกไม้ได้ทุกชนิด กันการชะของน้ำได้และสามารถรับน้ำหนักหลังการยึดติดได้ใกล้เคียงกับกาวสังเคราะห์ แต่มีค่าความเป็นพิษต่ำกว่า มาใช้เป็นสารยึดติด และทดสอบผลการใช้งานแผ่นปะปลูกและให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของกล้ากล้วยไม้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยการนำไปปลูกกล้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย จำนวน 100 ต้น พบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถยึดติดกล้ากล้วยไม้ได้ 100% สามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้ให้สูงกว่าชุดควบคุม 3.2 เท่า และมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงกว่าชุดควบคุม 2.18 เท่า รวมทั้งวิธีการดังกล่าวยังไม่ทำให้เกิดบาดแผลกับต้นไม้และเป็นพิษต่อต้นกล้า ซึ่งดีกว่าการใช้กาวจากผลกาฝากยึดต้นกล้าโดยตรงและวิธีการดั้งเดิม นวัตกรรมนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการปลูกกล้ากล้วยไม้และปัญหาขยะจากเปลือกสับปะรดในท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตจะได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในทางการค้าต่อไป

คำสำคัญ; แผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้ กาวยางกาฝาก แผ่นปลูกต้นกล้วยไม้