เครื่องปอกเปลือกกระเทียมพร้อมสับด้วยแรงดันลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมันต์ุ สระแก้ว, ธีระพล ยอดนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องปอกกระเทียมและสับกระเทียมด้วยแรงดันลม เพื่อศึกษาแรงดันลมที่เหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมและสับ

เพื่อศึกษาเวลาที่เหมาะสมในสับกระเทียมด้วยแรงดันลม ซึ่งจากการประดิษฐ์โดยใช้แผ่น

สแตนเลสในการในการประดิษฐ์มีผลการทดลองดังนี้

จากการทดลองสรุปได้ว่าเครื่องปอกเปลือกกระเทียมพร้อมสับด้วยแรงดันลม สามารถประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันสนิม หาได้ง่ายในท้องตลาดมีประสิทธิภาพในการปอกเปลือกกระเทียมและสับกระเทียม การทดลองหาแรงดันลมที่เหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมด้วยแรงดันลมมวลของกระเทียมคงที่ 100 กรัม ภายในเวลาคงที่ 15 วินาที พบว่า แรงดันที่เหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมด้วยแรงดันลม คือ แรงดัน 8 kg/cm2

สามรถปอกกระเทียมให้หลุดออกจากกันโดยเฉลี่ย 96% และทดลองหาเวลาที่เหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมโดยใช้เครื่องปอกเปลือกกระเทียมด้วยแรงดันลม ด้วยแรงดันลมคงที่

8 kg/cm2 มวลกระเทียม 100 กรัมเท่ากัน โดยใช้เวลาต่างกัน คือ 5 , 10 และ 15 วินาที พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 15 วินาที สามารถเปลือกกระเทียมและเนื้อกระเทียมที่หลุดออกจากกันโดยเฉลี่ย 96% และหาเวลาที่เหมาะสมในการสับกระเทียม โดยให้แรงดันลมคงที่ 10 kg/cm2

และมวลกระเทียมคงที่ 100 กรัม โดยใช่เวลาต่างกัน 10,20 และ30 วินาที พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 30 วินาที มีความสามารถในการสับโดยเฉลี่ย 97%