เครื่องหว่านข้าวรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ มานอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพทำนา จึงมีมีเครื่องมือ เครื่องกล ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน แต่เครื่องมือ เครื่องกลเหล่านี้ส่วนมากใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เครื่องหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวก็เป็นอุปกรณ์ในการทำนาที่มีความจำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราหว่านข้าวได้เร็วขึ้น ประหยัดแรงงานคน แต่ข้อเสียก็คือ น้ำหนักมาก เสียงดัง ราคาค่อนข้างแพง และปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ผู้ใช้ ได้รับสารพิษนั้นโดยตรง จากปัญหาดังกล่าวพวกเราคิดประดิษฐ์เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีน้ำหนักเบา เสียงเบา ราคาถูก ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้วัสดุที่หาได้จาท้องถิ่น วัสดุ รีไซเคิล ใช้พลังงานสะอาด และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ จากการประดิษฐ์เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่าเราสามารถประดิษฐ์เครื่องหว่านข้าวที่ใช้วัสดุที่พอหาได้ในท้องถิ่น แต่ต้องมีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดและจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่า รัศมีการหว่านเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 เมตร แต่มีระยะรัศมีหวังผลเท่ากับ 2 เมตร ระยะห่างระหว่างเมล็ดเฉลี่ย 3.7 เซนติเมตร และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ถ้าใช้แบตเตอร์รี่อย่างเดียวใช้ได้ 5 – 6 ชั่วโมงต่อการชาร์ต 1 ครั้ง ถ้าใช้โซล่าเซลอย่างเดียว ใช้ได้ตลอดเวลาที่มีแสงแดด ถ้าใช้แบตเตอร์รี่ร่วมกับโซล่าเซล ใช้ได้ 7 – 8 ชั่วโมง อัตราเร็วในการเดินหว่าน 0.5 เมตร/วินาที