เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายสิทธิพงษ์ คุธินาคุณ, ชนาธิป อุทาพันธ์, จิรวัฒน์ นาคหมื่นไวย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย คชเรนทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองคง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดข้าวสารและเพื่อศึกษาการสูญเสียข้าวสารในการคัดแยก

มีผลการทดลองดังนี้

จากการทดลองสรุปได้ว่าเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก สามารถประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันสนิม หาได้ง่ายในท้องตลาดมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดข้าวสาร จากการทดลองหาประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดข้าวสารด้วยเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเมล็ดเล็ก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมวลของข้าวสารคงที่ 600 กรัม แบ่งอัตราส่วนผสมข้าวสารบริสุทธิ์ต่อสิ่งเจือปนคือ 500:100 ใช้เวลาในการทดสอบคงที่ 60 วินาที พบว่า เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดข้าวสาร โดยเฉลี่ย 82.67% จากการทดลองหาการสูญเสียข้าวสารในการคัดแยก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมวลของข้าวสารคงที่ 600 กรัม แบ่งอัตราส่วนผสมข้าวสารบริสุทธิ์ต่อสิ่งเจือปนคือ 500:100 ใช้เวลาในการทดสอบคงที่ 60 วินาที พบว่า เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กมีการสูญเสียข้าวสารในการคัดแยก โดยเฉลี่ย 0.55%