พลังงานทดแทนชุมชนจากชีวมวลอัดก้อนจากผักตบชวาและน้ำมันเหลือใช้จากบ่อดักไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชพร ก่อสกุล, ณัฐชยา ตังตระกูล, กัญญาณัฐ เกตุบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิถีทางในการใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้ามหรือมองว่าไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผักตบชวา ที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์สูงมาก และสารชีวภาพที่เหลือใช้ เช่น ไขมันจากบ่อตักไขมัน มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์เฉพาะในแง่ของการเป็นแหล่งพลังงานทดแทน

เนื่องด้วยปัจจุบันมนุษย์เรามีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงต่อความต้องการของมนุษย์ไม่เพียงพอเท่านั้น ดังนั้นพลังงานทดแทนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความจำเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นสูงขึ้นเรื่อยๆ ก้อนชีวมวลจัดเป็นหนึ่งกลุ่มพลังงานทดแทนที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาจึงพยายามที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาทดแทนแหล่งพลังงานดังกล่าว โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติและสารชีวภาพเหลือใช้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและหาง่ายตามท้องถิ่นของคณะผู้จัดทำ นอกจากนี้สิ่งที่คณะผู้จัดทำได้เลือกมาประดิษฐ์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากกำจัด และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ผักตบชวาถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น และสารอีกชนิดหนึ่งคือไขมันจากบ่อดักไขมันที่ไม่มีใครนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำตบชวามาอบแห้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในพลังงานชีวมวล มีการใช้น้ำมันที่เหลือใช้จากบ่อดักน้ำมันเพิ่มปริมาณสารในก้อนชีวะมวลให้มีความจุความร้อนที่สูงขึ้นจากนั้นนำขี้เถ้ามาเป็นตัวประสานระหว่างผักตบชวาและน้ำมันเหลือใช้และนำมาผ่านกระบวนการอัดโดยใช้เครื่องจักร

ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ทำให้เราสามรถลดปัญหาผักตบชวาที่มีมากในแหล่งน้ำนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์และเป็นการใช้พลังงานทดแทนจากพลังานเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด