พลาสติกชีวภาพจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัตรพิมล เพลียซ้าย, อรญา สุทธปัญญา, ฉัตรชนกชนม์ มาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกได้ให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกชีวภาพหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกทั่วไป จึงส่งผลให้ตลาดพลาสติกชีวภาพมีโอกาสเติบโตได้อีกมามายในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ โดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจะเริ่มต้นจากการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร มาใช้ในการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวอ้อย เป็นต้น ดังนั้นการนำเปลือกส้มโอมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ จึงเป็นการช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งจากเกษตรและช่วยสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ขึ้นมา เราจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น