เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรปรียา นาคกราย, กัญจน์รัตน์ วิจาราณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากหมอกควันในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน การสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปีโดยที่ประชาชนไม่ทราบค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ของตนเอง ไม่ทราบวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำเครื่องวัดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่สามารถหาแนวโน้มและพยากรณ์ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ และแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ดังนั้นโครงงานนี้ จึงได้ทำเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาโดยใช้ Dust Sensor PM 2.5 เป็นตัวตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ใช้ DHT22 Arduino จากนั้นส่งข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ได้ไปจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ ผ่านทาง Arduino โดยเขียน Code ด้วยภาษาซี และในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของค่าฝุ่น PM 2.5 นั้น ได้นำเอาข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ และความชื้น ที่ทางกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยาได้เก็บข้อมูลไว้ มาวิเคราะห์หาแนวโน้วจากอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อหาแบบแผนของปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 โดยจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 3 ช่วงเวลา คือตอนเช้า เที่ยง และเย็น โดยจะบอกอุณหภูมิ ความชื้น และค่าฝุ่น PM 2.5 ณ ขณะนั้น พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเวลาถัดไปให้ทางประชาชนได้รับรู้และสามารถป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างทันเวลา โครงงานนี้มีความคาดหวังว่าระบบการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว จะเป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาการรับรู้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ รวมถึงการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น