เครื่องนับจำนวนคนโดยใช้การตรวจจับพื้นที่ใบหน้าที่อาศัยเทคนิคการมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เศรษฐพงศ์ มุสิกพงศ์, พีรพัฒน์ ไชยชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องนับและแจ้งเตือนปริมาณคน มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ พัฒนาระบบตรวจจับใบหน้า และเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการไม่เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ “Social Distancing” เช่น การติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในประเทศไทยพบว่า ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 578,375 ราย และมีผู้ป่วย 4,679 ราย เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว โดยเครื่องนับและแจ้งเตือนปริมาณคนที่พัฒนาขึ้น มีการทำงานที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของการนับปริมาณคน โดยใช้กล้องในการจับภาพ จากนั้นจึงใช้ระบบตรวจจับใบหน้า (Face Detection) มาช่วยในการตรวจสอบและบันทึกจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยอาศัยเทคนิคค้นหาพื้นที่ใบหน้าและจับวัตถุบริเวณดวงตาบนพื้นฐานภาพสี YCbCr ร่วมกับ HSV (ศุภกิตติ โสภาสพ, 2560) 2) ส่วนของการคำนวณจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยอาศัยการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมเชิงเดียวโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ (ญาหญี เขียวตื้ออินทร์, และคณะ, 2559) 3) ส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้เข้าใช้บริการครบกำหนด โดยใช้ความรู้ในเรื่องของเซนเซอร์ต่าง ๆ ในการพัฒนา จากการพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้า พบว่าสามารถตรวจจับใบหน้าของผู้เข้าใช้บริการได้จริงผ่านการมองไปในระดับเดียวกับกล้องในระยะห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร โดยในการทดสอบแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนในด้านเวลาที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำข้อมูลของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่นับได้ไปเปรียบเทียบกับจำนวนคนที่สามารถเข้าใช้บริการได้ ทางผู้วิจัยได้ทำการทดลองในห้องที่มีขนาด 80 ตารางเมตร ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ 24 คน และเมื่อทดสอบการแจ้งเตือนจำนวนผู้เข้าใช้บริการพบว่าเมื่อมีผู้เข้าใช้บริการ 80 เปอร์เซ็นต์ , 100 เปอร์เซ็นต์และมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของห้อง พบว่าไฟ LED สัญญาณเตือนจะไม่มีสี ไม่มีสีและสีแดงตามลำดับ ซึ่งช่วยลดอัตราการแออัด และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19