เครื่องตรวจจับและจำแนกประเภทนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชีวธันย์ เกิดแก้ว, ธนกฤต พวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเราสามารถพบนกได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ของนกบางตัวได้ จึงต้องการทำเครื่องมือที่สามารถระบุสายพันธุ์ของนกได้ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการเก็บข้อมูลนกในพื้นที่ต่าง ๆ ได้