การผลิตน้ำตาลจากขี้เลื่อยไม้สักทองเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตพลังงานสะอาดเอทานอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา เด็ดขาด, เบญญา วังชุมทอง, อิศริยาภรณ์ สังข์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงศ์ ไพรศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์