การผลิตถุงถนอมอาหารไบโอพลาสติกต้านจุลชีพด้วยอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากดอกแค (S. grandiflora) เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา กอบกำ, ณกุลกานต์ สิงห์เหาะ, นงนภัส ยุทธแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ เสมอใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์